Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Υλοποίηση α) Παιδιατρικού & β) Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ

Αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου είναι η υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού και προετοιμασίας της υλοποίησης του Παιδιατρικού και του νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη μέσω ΣΔΙΤ για την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση, φύλαξη των κτιρίων και την παροχή του απαραίτητου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης και συντήρησής του καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων των δύο νοσοκομείων.
Οι βασικοί τομείς παροχής υπηρεσιών του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ περιλαμβάνουν:
– Την οριστικοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, της μορφής σύμπραξης, των βασικών παραμέτρων αυτής, του επιμερισμού κινδύνων και της διασφάλισης της αξίας για την Αναθέτουσα Αρχή.
– Τον έλεγχο των υφιστάμενων τεχνικών προδιαγραφών και των προδιαγραφών συντήρησης και προμήθειας του απαραίτητου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης και συντήρησής του, καθώς και προσαρμογή τους στις ανάγκες των συμβάσεων ΣΔΙΤ, την κατάρτιση των διακηρύξεων και λοιπών τευχών για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.
– Τον προσδιορισμό των όρων των προς κατάρτιση συμβατικών κειμένων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμμετοχή σε τυχόν διαπραγματεύσεις ή διαβουλεύσεις με τους υποψήφιους ΙΦΣ.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2008
  • Προυπολογισμός: €2.975.000,00
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου