Αναδιαρρύθμιση Υφιστάμενου Κτηρίου στην Αντιμάχεια Νήσου Κω & Μετατροπή του σε Κέντρο Υγείας

Η μελέτη αφορά την αναδιαρρύθμιση υφιστάμενου κτηρίου που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για βιομηχανική παρασκευή εδεσμάτων (catering) που διαθέτει υπόγειο, ισόγειο και α΄ όροφο συνολικής επιφάνειας 2.027,00μ2 και την μετατροπή του σε Κέντρο Υγείας.
Το οικόπεδο στο οποίο έχει ανεγερθεί το κτήριο βρίσκεται εντός του μη συνεκτικού τμήματος του οικισμού Αντιμάχειας στην Κω και καλύπτει έκταση 3.825,00μ2.
Προβλέπονται μεγάλης κλίμακας καθαιρέσεις και αποξηλώσεις δομικών στοιχείων και κατασκευών, ενώ ο σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα ενισχύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Στατικής Μελέτης.
Προβλέπεται επίσης η προσθήκη νέου κόμβου κατακόρυφων επικοινωνιών και η κατασκευή στεγάστρων στις θέσεις των εισόδων του κτηρίου.
Ο περιβάλλων χώρος διαμορφώνεται με μεγάλης κλίμακας επιχώσεις έως την στάθμη του ισόγείου ώστε το κτήριο να είναι άμεσα προσπελάσιμο, ενώ το εσωτερικό οδικό δίκτυο τροποποιείται και διαμορφώνονται χώροι στάθμευσης προσωπικού και επισκεπτών καθώς και χώροι πρασίνου.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ. Κουρτίδης Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2007
  • Προυπολογισμός: €3.535.770,00
Κέντρο Υγείας Νήσου Κω