Μελέτη Ενίσχυσης Φέροντος Οργανισμού & Ανακατασκευής του “Κονιαλίδειου” Κτηρίου του Π.Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

Το αντικείμενο της μελέτης ήταν η εκπόνηση της Μελέτης Δημοπράτησης (Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Η/Μ Εγκαταστάσεων) και των τευχών του Τεχνικού φακέλου για την δημοπράτηση του έργου με το σύστημα “Μελέτη- Κατασκευή”.
Με βάση την προμελέτη, την Στατική μελέτη ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού (ήδη είχε ενισχυθεί ο Α΄ όροφος) και τις προδιαγραφές υλικών εργασιών Η/Μ εγκαταστάσεων, η εταιρεία ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ εκπόνησε νέα μελέτη Αρχιτεκτονικών στατικών και Η/Μ εγκαταστάσεων με νέο κτιριολογικό πρόγραμμα και Β΄ και Γ΄ όροφο, μετά από λεπτομερή αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης.
Με βάση τη νέα μελέτη (επίπεδο προμελέτης) συνετάχθησαν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της σύμβασης όλα τα απαραίτητα σχέδια και τεύχη δημοπράτησης όπου αναφέρονται όλες οι απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για την επιθυμητή ποιότητα της κατασκευής και την πληρότητα της μελέτης κατά την διενέργεια του διαγωνισμού.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2001
  • Προυπολογισμός: €2.597.212,03
“Κονιαλίδειο” Κτήριο του Π.Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας