Κατασκευή Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας & Κεντρικής Αποστείρωσης του 401 ΓΣΝΑ

Η ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανέλαβε τη μελέτη της Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων, Μονάδας Εντατικής θεραπείας και Κεντρικής Αποστείρωσης που χωροθετείται στον οικοπεδικό χώρο του 401 ΓΣΝΑ.
Το νέο κτήριο αποτελεί ουσιαστικά προσθήκη κατ’ επέκταση στο υπάρχον συγκρότημα και σχεδιάστηκε σαν ένας απλός ορθογωνικός επιμήκης όγκος, ώστε να εντάσσεται αρμονικά στο ήδη δομημένο άμεσο περιβάλλον του. Αναπτύσσεται σε 4 υπέργειους ορόφους, εκ των οποίων οι τρεις πρώτοι στεγάζουν τις κύριες χρήσεις, ενώ ο τελευταίος λειτουργεί ως μηχανόροφος. Κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται άμεση σύνδεση των εγκαταστάσεων αερισμού κλιματισμού με τα υποκείμενα του μηχανορόφου χειρουργεία. Οι Η/Μ εγκαταστάσεις τοποθετούνται στο υπόγειο.
Η σύνδεση του νέου με το υπάρχον κτήριο πραγματοποιείται σε κάθε επίπεδο μέσω συνδετήριου διαδρόμου.
Για την εξυπηρέτηση της νέας πτέρυγας έγινε μελέτη δευτερεύοντος οδικού δικτύου, που συνδέεται ήπια και άρτια συγκοινωνιακά με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας.
Η διαμόρφωση του ελεύθερου χώρου γύρω από το κτήριο και η ενίσχυση της υφισταμένης φύτευσης γίνονται με τρόπο που να ενθαρρύνει τη χρήση από τους ασθενείς, το προσωπικό και τους συνοδούς των ασθενών.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Γενικό Επιτελείο Στρατού
  • Έτος Ανάθεσης 2001
  • Προυπολογισμός: €25.346.716,28
Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας  του 401 ΓΣΝΑ