Σχεδιασμός – Φιλοσοφία

    Η εμπειρία των μελετητών και των ειδικών τεχνικών και η πολυετής πείρα τους, είναι εγγύηση της κατασκευαστικής αρτιότητας των έργων. Η εταιρεία είναι διαρθρωμένη κατά ειδικευμένα τμήματα τα οποία παρακολουθούν συνεχώς και συντονίζουν όλες τις φάσεις της μελέτης και την πραγματοποίηση του ειδικού έργου που τους έχει ανατεθεί, εξασφαλίζοντας έτσι την συνέχεια της αρχικής σκέψης και του σκοπού δημιουργίας του έργου. Παράλληλα μία ομάδα ειδικών τεχνικών επιλύουν τα εξειδικευμένα προβλήματα που τυχόν θα παρουσιασθούν κατά την εκτέλεση του έργου.

    Εξ’ άλλου η εταιρεία βρίσκεται σε άμεση επαφή με εξειδικευμένους οίκους του εξωτερικού με τους οποίους και συνεργάζεται για τον σχεδιασμό ειδικών έργων και την επίλυση άκρως ειδικών προβλημάτων.

    Μεγάλο βάρος η εταιρεία έχει ρίξει στο λεπτομερειακό κατασκευαστικό μέρος ως και στο σωστό προγραμματισμό του έργου ώστε κατά την πρόοδο των εργασιών να μην παρουσιάζονται προβλήματα. Παράλληλα οι μονίμως εγκατεστημένοι στο εργοτάξιο τεχνικοί της εταιρείας συμβάλλουν στη σωστή εκτέλεση του έργου.

    Υπάρχει συνεχής και συστηματική ενημέρωση πάνω στις πιο σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού και κατασκευής καθώς και στα πλέον εξελιγμένα οικοδομικά υλικά.

    Αυτό επιτυγχάνεται με την συνεχή συνεργασία της εταιρείας με τεχνικούς των μεγαλυτέρων συγχρόνων βιομηχανιών Ελλάδος και εξωτερικού, με τις συνεχείς επισκέψεις στις ειδικές διεθνείς εκθέσεις απ’ όλο τον κόσμο που εμπλουτίζουν την εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία.