Κατασκευή Υπόγειου Τεχνικού Έργου (Cut&Cover) με τη GOTSE DELCEHV (Βουλγαρία) – Κτήριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας

Το κτήριο Η/Μ εγκαταστάσεων εξυπηρετεί τις διάφορες εγκαταστάσεις και το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης της σήραγγας. Στεγάζει τον απαιτούμενο Η/Μ εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την ασφαλή λειτουργία της σήραγγας, παρέχοντας της φωτισμό, αερισμό, πυρόσβεση, επικοινωνίες και έλεγχο με TV και κάμερες. Η διάταξη των χώρων βασίσθηκε στην ορθολογική διάταξη του εξοπλισμού αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση του.
Το κτήριο είναι ένας κεραμοσκεπής επιμήκης όγκος, με γραμμική διάταξη εσωτερικών χώρων, υπερυψωμένος από τον περιβάλλοντα χώρο, για να εξυπηρετείται η φορτοεκφόρτωση από τα φορτηγά οχήματα και να προστατεύονται οι εσωτερικοί χώροι κατά την διάρκεια έντονης χιονόπτωσης. Το ισόγειο περιλαμβάνει τους χώρους Η/Μ εξοπλισμού, τους χώρους λειτουργίας εξυπηρέτησης προσωπικού, τους χώρους πυρόσβεσης και το διάδρομο ενοποίησης των χώρων αυτών. Το υπόγειο προορίζεται αποκλειστικά για τη διέλευση Η/Μ εγκαταστάσεων και καλωδιώσεων. Η μορφολογία του κτηρίου αποσκοπεί στον μορφολογικό συσχετισμό του με το σύνολο των υπόλοιπων κτηρίων που ανεγείρονται και εξυπηρετούν το υπόγειο τεχνικό έργο. Επιφάνεια δόμησης: 295,41m2.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γ.Γ.Δ.Ε./ Δ/νση Οδικών Έργων ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2003
  • Προυπολογισμός: €6.444.730,73
Κτήριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Κτήριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας